** ติดต่อ : คุณน้ำหวาน - โทร 083 031 1924, Line ID : beautifulphuket2013   /   คุณปีใหม่ - โทร 088 765 4611, Line ID : 0887654611 /   คุณตะวัน - โทร 088 750 3140, Line ID : phukettime-tour/   คุณแนนซี่ - โทร 083 121 8855, Line ID : timetour2018      


วิธีการจอง&การชำระเงิน

การจองทัวร์
1.ท่านสามารถติดต่อจองทัวร์ผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์: 0891956825, 0887564610, 0887564611, 0865455648, เขียนรายละเอียดการจองแล้ว แฟ็กซ์ ที่เบอร์ 076-612619 Line ID Beautifulphuket2013 หรือ ส่ง email มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อม แจ้งรายละเอียด

2. จองผ่านโทรศัพท์ – โอนเงินเข้าธนาคาร
พูดกับพนักงานโดยตรง ไม่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายให้คุณ ภายใน 24 ชั่วโมง
รับหมายเลขออกทัวร์ทางอีเมลล์และ SMS หลังยืนยันการชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงิน – โดยโทรศัพท์ 0887564611

3. จองผ่านเว็บ – โอนเงินเข้าธนาคาร
กรอกแบบฟอร์มการจองผ่านเว็บไซต์
เจ้าหน้าที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายให้คุณ ภายใน 24 ชั่วโมง
รับหมายเลขออกทัวร์ทางอีเมลล์และ SMS หลังยืนยันการชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงิน – โดยโทรศัพท์ 0887564611

รายละเอียดการจองทัวร์

1. เลือกรายการทัวร์ที่ต้องการ
2. ชื่อผู้เดินทาง (กรุณาแจ้งชื่อพร้อมนามสกุลของผู้เดินทางทุกท่าน เพื่อนำส่งบริษัทฯ ประกันภัย)
3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
4. จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก (กรุณาระบุ อายุ ของเด็กด้วย)
5. วันที่ใช้บริการท่องเที่ยว
6. ชื่อโรงแรม ที่พัก ในภูเก็ต
7. เบอร์โทรฯ มือถือ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
8. เที่ยวบิน และ เวลาถึงภูเก็ตในวันแรก (สำหรับท่านที่เดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ กรุณาแจ้งชื่อบริษัทรถฯ และ เวลาถึง บขส.ภูเก็ต)

หมายเหตุ : กรุณาทำความเข้าใจในการรับจองทัวร์ ดังนี้
- อัตราค่าทัวร์ หมายถึง ค่าเดินทางต่อ 1 ท่าน
- อัตราค่าเดินทางทัวร์ในภูเก็ต แบบรวมที่พัก โดยปกติจะกำหนดไว้สำหรับการเดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน (หรือบางรายการมากกว่า) ผู้โดยสารอาจเดินทางเพียงคนเดียว หรือต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในรายการได้ โดยชำระอัตราค่าเดินทางเพิ่มพิเศษ
- ราคาเด็ก หมายถึง อายุระหว่าง 2-12 ปี และพักอยู่ในห้องเดียวกับผู้ใหญ่ อย่างน้อย 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง
-ในกรณีที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 เด็กใช้ราคาเดียวกับผู้ใหญ่ พักห้องคู่
-ในกรณีที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2 เด็กใช้ราคา เด็กเสริมเตียง 1 ท่านและไม่เสริมเตียง 1 ท่าน

เงื่อนไขและระเบียบการรับจองทัวร์
     ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และให้ความสนใจในทัวร์ของเรา ทางบริษัทฯ มีความยินดี และขอเรียนว่า เมื่อท่านได้ตัดสินใจจองทัวร์ของทางบริษัทฯ แล้ว โปรดอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ให้ชัดเจนก่อนการจองทัวร์ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทั้ง 2 ฝ่าย

การไม่รับจองทัวร์
     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ , ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

การสำรองที่นั่ง
     จะสมบูรณ์และได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทางแฟกซ์หรืออีเมลล์ ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ 20 % แล้ว ส่วนที่เหลือกรุณาชำระเมื่อมาถึงภูเก็ตในวันแรกของการเดินทาง(ยกเว้น การจองห้องพัก โรงแรม)

การขอยกเลิกทัวร์
     กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบ ดังนี้
- หากแจ้งระหว่าง 15-5 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 20 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระค่ามัดจำไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
- การไม่แสดงตน หรือ No Show โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในวันเดินทางแต่ละทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องเงินที่ชำระไปแล้วกลับคืนได้
- เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ ตามรายการ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการที่ระบุในโปรแกรมนำเที่ยว ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ทางเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการที่ไม่สามารถเรียกร้องเงินที่ชำระไปแล้วกลับคืนได้
- กรณีต้องการเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเดินทางถึงภูเก็ต
- อัตราค่าบริการ ค่าทัวร์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
     บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว (Travel Agency) ในการจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความ สะดวกสบายในการเดินทาง และเราไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หรือ เหตุที่เกิดจากความรับผิดชอบของผู้จัดการให้บริการนำเที่ยว (Tour Operator) ต่าง ๆ เนื่องจากรายการทัวร์ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ มีกำหนดตามระยะเวลาที่ระบุเท่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เปลี่ยน แปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียด และราคา ตามความเหมาะสมและความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการชำระเงิน
สามารถโอน มายังหมายเลขบัญชีธนาคารดังนี้

The Travel Enterprises(Thailand)Co.,Ltd.
บริษัท เดอะทราเวล เอนเตอร์ไพร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 805-3-00667-1

ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี นางสาว ลลนา ปิงวงค์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขาห้าแยกฉลอง (ภูเก็ต)
เลขที่บัญชี 737-2-22326-3

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นางสาว ลลนา ปิงวงค์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 
เลขที่บัญชี 668-0-27379-1

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นางสาว ลลนา ปิงวงค์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขาภูเก็ต
เลขที่บัญชี 102-2-30413-3

ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี นางสาว ลลนา ปิงวงค์
ปัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขาภูเก็ต
เลขที่บัญชี 701-6-04555-3